אישור ותק (אישורי סיום לימודים)

לפניות לשנים תשפ"א ואילך, נא לעבור לשירות הדיגיטלי. עמוד זה נועד אך ורק לצורך פניות בקשר לשנות השתלמות לפני תשפ"א. פניות בקשר לשנים תשפ"א ותשפ"ב באמצעות עמוד זה, לא יטופלו

לצירוף צילום ת.ז.:

לצרף קבצים לבקשה: